Status prawny

Forma prawna - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawa prawna działalności:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 z późn. zm.)
  • Wpis w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000009125
  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000032386, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Statut Szpitala zatwierdzony uchwałą Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29.03.2012 r.
  • Szpital posiada osobowość prawną, zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, otrzymał
    w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON  numer identyfikacyjny 000302474.
  • Decyzja Urzędu Skarbowego w Mławie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
    z dnia 28.03.1997 r – 569-14-26-619
 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310